وضعيت مقالات تحت بررسی تا مرحله چاپ و انتشار

آخرين تاريخ به روزرسانی : 4/8/1389

تاريخ پذيرش

وضعيت فعلی

تاريخ وصول

نويسنده رابط

شماره مقاله

89/6/29

در نوبت چاپ

86/4/7

دکتر  محمد حسین صومی

1880

88/12/17 نوبت چاپ

86/4/30

دکتر محمد حیدر زاده

1895

87/2/31

در نوبت چاپ

87/2/16

دکتر مهرداد یاوری کیا

2049

87/7/18

در نوبت چاپ-ک

87/5/6

دكتر بهرام صمدي راد

2088

87/9/26

در نوبت چاپ-ص

87/5/13

دكتر مجيد محمود عليلو

2096

88/3/27 

در نوبت چاپ

87/6/2

اکرم ارجی

2104

88/7/9

در نوبت چاپ-ص

87/6/9

دکتر اصغر علمی

2105

88/10/16

در نوبت چاپ-ک

87/6/19

دکتر محمد مصدقی

2110

87/12/21

در نوبت چاپ-ک

87/7/27

میيژه مصطفی قره باغی

2130

88/1/30

در نوبت چاپ-ک

87/8/8

دکتر منيره حليمی

2137

87/12/5

در نوبت چاپ-ک

87/8/18

دکتر کاظم سخا

2141

89/4/2

در نوبت چاپ

87/10/22

دکتر مصطفی فرحبخش

2170

 

صاحب مقاله

87/11/8

مليحه اسدالهی

2175

88/10/16

در نوبت چاپ

87/11/17

دکتر ماندانا رضایی

2181

89/6/8

در نوبت چاپ

87/11/19

دکتر فرهاد صالح زاده

2182

88/11/7 نوبت چاپ

87/11/20

دکتر داود بادبرين

2183

88/10/13

در نوبت چاپ

87/11/26

دکتر محمدرضا علیپور

2185

88/9/2

در نوبت چاپ

87/11/29

دکتر مرتضی جبارپور بنيادی

2187

87/11/21

در نوبت چاپ

87/11/30

دکتر عليرضا فرنام

2188

89/6/8

در نوبت چاپ

87/12/10

دکتر عليرضا منشی کريمی

2189

89/2/16

در نوبت چاپ

87/12/10

دکتر محمدحسين حسينيان زکريا

2190

87/11/21

در نوبت چاپ

87/12/15

دکتر ژينوس بيات ماکو

2193

88/6/1

در نوبت چاپ

87/12/17

دکتر محمدحسين دقيقی

2194

88/6/1

در نوبت چاپ

87/12/18

دکتر علی ارضرومچيلر

2195

88/9/2

در نوبت چاپ

87/12/19

دکتر رعنا سرخابی

2197

88/7/9

در نوبت چاپ

87/12/20

دکتر فريبا اسلاميان

2198

88/7/9

در نوبت چاپ

87/12/20

دکتر شيدا شعفی

2201

87/11/21

در نوبت چاپ

87/12/27 دکتر محمد برزگر 2204

89/6/8

در نوبت چاپ

87/12/27 دکتر رضا قره محمدلو 2205

88/9/2

در نوبت چاپ

88/1/18 دکتر سيامک شيوا 2206

89/4/2

در نوبت چاپ

88/1/20 دکتر شهين عبدالهی فخیم 2207

89/2/16

در نوبت چاپ

88/1/22 دکتر مریم رف رف 2209

89/2/16

در نوبت چاپ

88/1/23 دکتر حسین بایبوردی 2210

88/4/10

در نوبت چاپ

88/1/23 دکتر سودابه کیمیایی 2211
88/12/17 در نوبت چاپ 88/1/29 دکتر سیدکاظم شکوری 2214

88/9/30

در نوبت چاپ

88/2/2 دکتر ناصر آقامحمدزاده 2217

88/9/2

در نوبت چاپ

88/2/3 دکتر سيدعلی صدرالدينی 2218
88/10/28 در نوبت چاپ 88/2/5 دکتر محمدحسن حجتی 2219

89/7/14

در نوبت چاپ

88/2/7 دکتر محمدحسين صومی 2220
88/11/7 در نوبت چاپ 88/2/9 دکتر عليرضا فرنام 2222

89/4/2

در نوبت چاپ

88/2/13 دکتر مسعود پریش 2223

88/10/10

در نوبت چاپ

88/2/13 دکتر فریده مرادی مقدم 2224

89/2/20

در نوبت چاپ

88/2/16 دکتر عليرضا یعقوبی 2227

89/2/16

در نوبت چاپ

88/2/88 دکتر وحيده توپچی زاده 2228

89/3/20

در نوبت چاپ

88/2/20 دکتر اشرف فخرجو 2229

89/6/8

در نوبت چاپ

88/2/22 دکتر حميده هریزچی قدبم 2233

88/4/25

در نوبت چاپ

88/2/88 دکتر شهریار هاشم زاده 2234

88/6/22

در نوبت چاپ

88/2/23 عباس سلطانی صومعه 2235

87/11/21

در نوبت چاپ

88/3/3 دکتر مسعود نادرپور 2249

89/4/2

در نوبت چاپ

88/3/4 حسينه کمالی 2251
  صاحب مقاله 88/3/5 دکتر سيدصدرالدين راثی هاشمی 2252

89/2/16

در نوبت چاپ

88/3/10 دکتر فاطمه شاهسواری 2256

89/2/7

در نوبت چاپ

88/3/13 دکتر سيداحمد آرتا 2259
  صاحب مقاله 88/3/20 دکتر علی پاشاپور 2265

89/1/30

در نوبت چاپ

88/3/20 دکتر ماندانا رفيعی 2266
  صاحب مقاله 88/3/21 دکتر رزيتا عليزاده شالچی 2267

89/2/22

در نوبت چاپ

88/3/24 دکتر جهانبخش صمديخواه 2269

89/4/2

در نوبت چاپ

88/3/26 دکتر ابوالحسن شاکری 2270
        صاحب مقاله 88/3/26 دکتر عليرضا يعقوبی 2273
 

صاحب مقاله

88/4/1 دکتر افشار زمردی 2275
  صاحب مقاله 88/4/3 دکتر مهری جعفری شبيری 2277
  داوری 88/4/6 دکتر افشار زمردی 2279

89/4/2

در نوبت چاپ

88/4/7 دکتر حميده هريزچی قديم 2280

89/4/2

در نوبت چاپ

88/4/9 دکتر داريوش مهاجری 2281
  صاحب مقاله 88/4/9 دکتر مهستی عليزاده 2283

88/9/16

نوبت چاپ

88/4/14 دکتر اميرافشين خاکی 2284

89/2/29

در نوبت چاپ

88/4/14 دکتر امير قربانی حق جو 2285

89/5/6

در نوبت چاپ

88/4/14 اميد توپچيان 2287
 

صاحب مقاله

88/4/27 دکتربهروز نقيلی 2291

89/8/1

در نوبت چاپ

88/4/27 دکتر عليرضا لطفی 2292

89/4/2

در نوبت چاپ

88/4/27 دکتر عليرضا صادق پور 2293
 

صاحب مقاله

88/4/28 دکتر امير قربانی حق جو 2296

89/4/2

در نوبت چاپ

88/4/28 دکتر عليرضا خوش بين خوش نظر 2297

87/11/21

در نوبت چاپ

88/4/28 دکتر مسعود انتظاری اصل 2299

89/2/2

در نوبت چاپ

88/4/30 دکتر رعنا سرخابی 2300
 

داوری

88/4/31 عليرضا دهناد 2303

87/11/21

در نوبت چاپ

88/4/31 دکتر امير قربانی حق جو 2304
 

داوری

88/5/2 دکتر صديقه عبداللهی فرد 2305

89/4/29

در نوبت چاپ

88/5/3 دکتر عليرضا خبازی 2306
 

صاحب مقاله

88/5/11 دکتر نصرت اله ضرغامی 2308

89/2/22

در نوبت چاپ

88/5/18 دکتر محمدرضا محرمی 2311
  صاحب مقاله 88/5/26 دکتر شهرام عبدلی اسکويي 2316
  داوری 88/6/3 دکتر مهرانگيز ابراهيمی ممقانی 2320

89/2/22

در نوبت چاپ

88/6/3 دکتر محمد نوری 2321
88/12/5 نوبت چاپ 88/6/3 مهناز جبرائيلی 2323
88/12/10 نوبت چاپ 88/6/3 دکتر محمد مسافری 2324
88/12/17 نوبت چاپ 88/6/3 دکتر ربابه قرقره چی 2326

89/5/16

در نوبت چاپ

88/6/4 اميد توپچيان 2327
  صاحب مقاله 88/6/10 دکتر منوچهر خوشباطن 2328

89/6/8

در نوبت چاپ

88/6/15 دکتر سيامک عقلمند 2332

89/2/16

در نوبت چاپ

88/7/4 دکتر فهيمه حامدی راد 2335

89/5/6

در نوبت چاپ

88/7/8 دکتر فريده گلفروشان 2336

89/2/8

در نوبت چاپ

88/7/9 دکتر عزيز جوانپور هروی 2338

89/5/6

در نوبت چاپ

88/20/7 دکتر مصطفی محمدی 2339

89/5/6

در نوبت چاپ

88/7/30 دکتر قاسم مسيی 2343

89/5/6

در نوبت چاپ

88/8/3 دکتر محمدحسين صومی 2344

89/2/16

در نوبت چاپ

88/8/10 دکتر سودابه کيميايي 2345

89/5/6

در نوبت چاپ

88/8/20 خسرو کلاهدوزان 2346

89/4/2

در نوبت چاپ

88/8/24 دکتر محمود نظر پور 2347
  داوری 88/8/25 شيلا جلال پور 2348

89/4/2

در نوبت چاپ

88/8/27 دکتر بتول سيفی 2349

89/2/22

در نوبت چاپ

88/8/30 دکتر محمدعلی قويمی 2350
  صاحب مقاله 88/9/2 دکتر معصومه جوهری 2351

89/4/2

در نوبت چاپ

88/9/2 معروف انصاری 2352
  داوری 88/9/2 ابوالفضل وهابی 2353
  صاحب مقاله 88/9/3 دکتر ناصر شرف الدين زاده 2356
88/11/7 نوبت چاپ 88/9/3 دکتر فهيمه کاظمی راشد 2359
 

صاحب مقاله

88/9/8 دکتر مهدی اميرنيا 2361

89/6/8

در نوبت چاپ

88/9/9 دکتر فخرالسادات مرتضوی 2363

89/2/20

در نوبت چاپ

88/9/9 دکتر آرش خاکی 2365
  داوری 88/9/21 دکتر احمدعلی قنبری 2366
  داوری 88/9/29 دکتر سيدمحمدعلی قريشی زاده 2370
  داوری 88/9/30 سويل حکيمی 2371
 

صاحب مقاله

88/9/30 سويل حکيمی 2372
 

صاحب مقاله

88/10/10 دکتر رضا قوطاسلو 2373
 

داوری

88/10/14 رقيه بايرامی 2375

89/6/8

در نوبت چاپ

88/10/27 دکترحميد اله وردی پور 2376

89/5/18

در نوبت چاپ

88/10/27 دکتر امير واحدی 2377

89/4/2

در نوبت چاپ

88/11/1 دکتر صفا نجمی 2381
 

صاحب مقاله

88/11/13 دکتر علی رحيمی پور 2382
 

صاحب مقاله

88/11//13 دکتر صمد مصدقی 2383
 

صاحب مقاله

88/11/15 دکتر محسن سکوتی 2389
  صاحب مقاله 88/11/27 دکتر محمد نوري 2390
  صاحب مقاله 88/11/29 دکتر منوچهر خوشباطن 2391

89/7/14

در نوبت چاپ

88/12/1

سودابه کيميايی

2392

 

صاحب مقاله

88/12/2

دکتر محمدعلی قويمی

2393

  داوري 88/12/4 همايون دولتخواه 2394
  داوری 88/12/12 دکتر علی تقوی زنوز 2397
  صاحب مقاله 88/12/13 دکتر مرتضي هاشم زاده چالشتري 2399
  صاحب مقاله 88/12/13 دکتر صفا نجمي 2400
  صاحب مقاله 88/12/13 دکتر امير علاآغبالي 2401

89/7/14

در نوبت چاپ

88/12/15 دکتر عليرضا بربند 2402
  داوري 88/12/16 دکتر محمد نوري 2403
  داوري 88/12/17 دکتر ابوالحسن شاکري 2404
  داوري 88/12/17 دکتر ابوالحسن شاکري 2405
 

صاحب مقاله

88/12/18 دکتر فريده گلفروشان 2406

89/6/29

در نوبت چاپ

88/12/19 معروف انصاري 2407
  داوری 89/1/21 منيژه حاتملوی 2410
  داوری 89/1/21 دکتر محمدتقی اخی 2411
  داوري 89/1/13 دکتر حميد نوشاد 2414

89/6/29

در نوبت چاپ

89/1/28 دکتر سيامک شيوا 2415
  داوری 89/1/29 ناهيده حسنی خيابانی 2416

89/5/16

در نوبت چاپ

89/1/31 دکتر عليرضا بربند 2418
  داوری 89/2/21 دکتر علی صديقی 2420
  داوری 89/2/22 دکتر رضا محمديان 2421

89/5/6

در نوبت چاپ

89/2/28

دکتر رضا محمديان

2422

 

داوری

89/3/1

دکتر فهیمه کاظمی راشد

2424

 

داوری

89/3/3

دکتر علی قویدل

2427

 

داوری

89/3/6

عیسی خواجه

2430

 

داوری

89/3/16

دکتر  محمدحسین دقیقی

2432

 

داوری

89/3/16

دکتر امراله بیات

2433

 

داوری

89/3/17

دکتر اسماعیل قره پاپاق

2434

 

داوری

89/3/17

دکتر ساناز موسوی

2435

 

داوری

89/3/19

دکتر اسماعیل فلاح

2438

 

صاحب مقاله

89/3/25

زهرا محمدزاده

 2440- A

 

داوری

89/3/26

دکتر مریم اردکانیان

2443-A

 

داوری

89/3/26

زهرا عبدی

2444-A

 

داوری

89/3/30

دکتر عدیله شیرمحمدی

2445-A

 

داوری

89/3/30

ندا دایی اوغلی لیلی آبادی

2446-A

 

داوری

89/3/31

دکتر محمدرضا محرمی

2447-A

 

داوری

89/3/31

دکتر مصطفی فرحبخش

2448-A

 

داوری

89/4/1

دکتر ژینوس بیات ماکو

2449-A

 

داوری

89/4/2

دکتر جعفر سلیمانی راد

2450-A

 

صاحب مقاله

89/4/2

سویل حکیمی

2451-A

 

داوری

89/4/2

دکتر ژینوس بیات ماکو

2452-A

 

داوری

89/4/3

دکتر جعفر سلیمانی راد

2453-A

 

داوری

89/4/4

دکتر مسعود نعمتی

2454-A

 

صاحب مقاله

89/4/8

دکتر علی زادایمانی

2455-A

 

داوری

894/8

دکتر سعید عباسی ملکی

2456-A

 

صاحب مقاله

89/4/10

دکتر منوچهر خوشباطن

2458-A

 

داور ی

89/4/11

دکتر صمد غیاثی

2459-A

 

صاحب مقاله

89/4/14

حبیب برناک

2460-A

 

داوری

89/4/15

مریم خلیل پور

2461-A

 

داوری

89/4/20

دکتر حمیرا حاتمی

2462-A

 

داوری

89/4/21

دکتر سمیرا مقدم

2463-A

 

داوری

89/4/25

سیدنگار اسعدی

2465-A

 

داوری

89/5/4

دکتر داور شهبازی

2466-A

 

صاحب مقاله

89/5/4

دکتر حمیدرضا مهریاری

2467-A

 

صاحب مقاله

89/5/6

دکتر رامین نصرتی

2468-A

 

داوری

89/5/6

معروف انصاری

2469-A

89/7/18

در نوبت چاپ

89/5/10

دکتر اصغر توفيقی

2470-A

 

صاحب مقاله

89/5/11

دکتر سودابه کیمیایی

2471-A

 

داوری

89/5/11

دکتر عباس احمدی

2472-A

 

صاحب مقاله

89/5/12

نارگل احمدی محمودآبادی

2473-A

 

داوری

89/5/17

دکتر محمد برزگر

2475- A

 

صاحب مقاله

89/5/19

دکتر جعفر سلیمانی راد

2476-A

 

صاحب مقاله

89/5/19

رویا انصاری

2477-A

 

داوری

89/5/24

د. شهناز نقاشی

2479-A

 

صاحب مقاله

89/5/24

سوسن صباغ

2480-A

 

داوری

89/5/26

دکتر رسول آذرفرين

2481-A

 

داوری

89/5/27

سمانه خليق فرد

2482-A

 

داوری

89/5/28

دکتر رسول عبدالرحمن

2483-A

 

داوری

89/6/2

نجمه کبيری

2484-A

 

داوری

89/6/7

دکتر یوسف بوستان سعدی

2485-A

 

صاحب مقاله

89/6/10

دکتر فهیمه کاظمی راشد

2487-A

 

صاحب مقاله

89/6/13

لیلا محامی اسکویی

2490-A

 

داوری

89/6/15

دکتر عبدالرحیم افخم زاده

2493-A

 

داوری

89/6/19

دکتر عبدالصمد مظلومی

2495-A

 

بررسی

89/7/7

آزاد رحمانی

2497-A

 

داوری

89/7/7

دکتر سوسن کلاهی

2498-A

 

داوری

89/7/8

حسين قلی زاده

2499-A

 

داوری

80/7/13

صدیقه جعفری مجد

2503-A

 

داوری

89/7/14

دکتر علی طهرانچی

2505-A

 

داوری

89/7/17

دکتر اسماعیل فلاح

2509-A

 

داوری

89/7/17

دکتر سيروس جداری  سیفی

2510-A